Back to Top

Algemene voorwaarden


 

Algemene voorwaarden Bewust M&O


 

1. Definities

1.1 Bewust M&O: bureau dat training, coaching en HR dienstverlening verzorgt in opdracht van opdrachtgevers.

Bewust M&O is een eenmanszaak gevestigd te Apeldoorn en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder nummer KvK 73763233.

1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Bewust M&O of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die

buiten de invloedssfeer van Bewust M&O valt.

1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Bewust M&O.


 

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Bewust M&O met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops,

intervisie, coaching en/of HR dienstverlening in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “dienst”.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


 

3. Offerte & opdracht

3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever stuurt Bewust M&O een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders

vermeldt. De overeenkomst tussen Bewust M&O en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.

3.2 Indien Bewust M&O en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige

en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Bewust M&O, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle

artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.


 

4. Annulering

4.1 Annulering van een dienst door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij

annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor

aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.

4.2 Indien de dienst in geval van overmacht aan de kant van Bewust M&O niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe

datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Bewust M&O kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en

kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

4.3 Indien Bewust M&O bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan

voldoen, is Bewust M&O gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


 

5. Betaling

5.1 Bewust M&O zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende dienst. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen,

zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Bewust M&O, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Bewust M&O is vanaf de vervaldatum van de factuur

gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Bewust M&O redelijkerwijs dient te maken om de

vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 %

van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.


 

6. Auteursrecht

6.1 Het intellectueel eigendom van de dienst en eventuele bijbehorende materialen berust bij Bewust M&O. Opdrachtgever mag de materialen uitsluitend

vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.


 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Bewust M&O verplicht zich de dienst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het maken van beslissingen door de opdrachtgever gebeurt vrijwillig, handelingen

die gedaan worden zijn eigen verantwoordelijkheid.

7.2 Bewust M&O aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de dienst gegeven informatie, tenzij deze

schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Bewust M&O.

7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Bewust M&O voor de betreffende

opdracht verschuldigd is.

7.4 Bewust M&O is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

7.5 Iedere aansprakelijkheid van Bewust M&O is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bewust

M&O wordt uitbetaald.

7.6 Bewust M&O zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zij verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.


 

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Bewust M&O behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

8.2 Bewust M&O staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt

van de vertrouwelijke informatie.


 

9. Klachten

9.1 Klachten of problemen? Die los ik het liefst samen op. In een directe, respectvolle en open communicatiestructuur is mijn ervaring dat alles op te lossen is.

9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.